วันพุธ, ธันวาคม 1, 2021

ทุนเรียนดี

รายละเอียด ทุนเรียนดี

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่คณะวิทยาการจัดการแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. มีผลการเรียนสูงสุดในสาขาวิชา เมื่อสิ้นสุดการศึกษาโดยสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร

รายละเอียด  ทุนนักกีฬา

คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

คุณสมบัติ

ทุนนักกีฬา

ทุนจิตอาสา

รายละเอียด ทุน กยศ.

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. มีผลการเรียนสูงสุดในสาขาวิชา เมื่อสิ้นสุดการศึกษาโดยสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร

ทุน กยศ.