วิสัยทัศน์

 1. วิสัยทัศน์
          คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ บูรณาการองค์ความรู้ ส่งเสริมงานวิจัย สืบสานศิลปวัฒนธรรม และยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

 2. พันธกิจ
           จัดการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับสากลได้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำมาบูรณาการสู่การเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติพัฒนาองค์ความรู้ในการบริการวิชาการเชิงรุก มุ่งเน้นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเลิศทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมและเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม

 1. ปรัชญา
  ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้คู่คุณธรรม นำงานวิจัยเพื่อบริการท้องถิ่นสู่สากล
 1. อัตลักษณ์
  คุณธรรมนำความรู้ สร้างสรรค์ปัญญา จิตอาสาพัฒนาสังคม
 2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
  แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2560-2564