สาขาการบัญชี

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า(ปวช.) ทุกแผนการเรียน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564

Bachelor of Accountancy Program

ตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต เรียน 3 ปี ฝึกงาน 1 ภาคเรียน

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชีหรือระดับอนุปริญญาในสาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2564)

Bachelor of Accountancy Program (Continuing Program)

ตลอดหลักสูตร 87 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 2 ปี และฝึกงาน 1 ภาคเรียน

 

ติดต่อ

Facebook สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

@AccountingSrru