ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาภาคปกติ

0
339

วันนี้ (๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกสู่ตลาดแรงงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณบดี ประธานหลักสูตร / ตัวแทนสาขาวิชา ได้ให้โอวาท คำแนะนำ ระเบียบและแนวทางในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารล้านช้าง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here