โครงการประกวดออกแบบ “FMS MASCOT CONTEST”

0
1805

เกณฑ์การตัดสินโครงการประกวดออกแบบ
“FMS MASCOT CONTEST”

           คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบมาสคอต “”FMS MASCOT CONTEST”” ภายใต้แนวคิด “We Are SAP!!” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

>> เงื่อนไขและกติกาการประกวด

๑. ออกแบบ สัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ภายใต้แนวคิด We Are SAP!!”
๒. สามารถออกแบบได้ทั้งแบบดราฟลงสีในกระดาษ และโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์โดยแนบไฟล์ดิจิตอล JPEG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI ขั้นต่ำที่ 800*800 px และไฟล์ AI (ถ้ามี)
๓. การออกแบบ ๑ ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น ๓ ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
๔. ผู้เข้าร่วมประกวด ๑ ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเพียงรางวัลเดียว
๕. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกแบบด้วยตนเอง ไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรือดัดแปลงจากตัวละคร ตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบภายหลังหรือมีผู้ทักท้วง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง รวมถึงอาจถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา (ถ้ามี) และบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การประกวดและตัดสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล และทางบริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
๖. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาที่บริษัทฯ กำหนดทุกประการ โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๗. ส่งผลงานพร้อมแบบตอบรับได้ที่ เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ fms.srru.ac.th  หรือ อีเมล์ jaroensawatnarumon@gmail.com
๘. ผู้เข้าร่วมประกวดยอมรับ / ยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่บริษัทฯกำหนดทุกประการ
๙. มีโลโก้ของคณะวิทยาการจัดการ อยู่บนตัวมาสคอต

>> เกณฑ์การตัดสินและพิจารณาผลงาน

– แนวคิดการออกแบบ
– ความคิดสร้างสรรค์
– การสื่อความหมายเหมาะสม
– สามารถใช้งานได้จริง

>> คณะกรรมการตัดสิน

– ผู้บริหารจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการออกแบบ
– บุคคลอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

*ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิด ผู้เข้าร่วมประกวดยินยอมมอบลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ MASCOT ทั้งหมด ให้แก่ทาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ในภายหลัง

**การดำเนินการและการตัดสินขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการและการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

>> กำหนดการประกวด

– เปิดรับสมัครผลงานวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ปิดรับสมัครวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
– วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการพิจารณาผลงาน รอบที่ ๑
– วันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปิดให้ประชาชนร่วมโหวตผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ๑๐ อันดับ ทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://fms.srru.ac.th/ และทาง Face book และ Fan Page คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินคัดเลือกผลงานรอบสุดท้าย
– วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ทางเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://fms.srru.ac.th/th และทาง Face book และ Fan Page คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

>> รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล รางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัล Popular vote เงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท พร้อมประกาศนียบัตร

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัครโครงการประกวดออกแบบ FMS MASCOT CONTEST (40 downloads)

**หมายเหตุ
– รางวัลชนะเลิศ ตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน
– รางวัล Popular Vote ตัดสินจากการโหวตจากบุคคลทั่วไป ผ่านทาง Facebook คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

>> เงื่อนไขการรับรางวัล

– ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม
– ผลงานที่เข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ทางผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน

>> หมายเหตุ

๑. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาการจัดการ ผู้จัดทำไม่สามารถเผยแพร่ที่อื่นได้
๒. ผลการตัดสินถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการ
๓.วันและเวลาของกำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

>> ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทางเว็บไซต์ https://fms.srru.ac.th/
นางสาวนฤมล  เจริญสวัสดิ์  นักประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ ๐ ๔๔๕๒ ๑๓๙๒ , ๐๖ ๓๘๓๕ ๒๙๕๖
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here