งานนโยบายและแผน

0
286


แผนและงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติราชการ4 ปี
แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
แผนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการติดตามโครงการประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (รอบ 12 เดือน)
รายงานการใช้เงิน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here