ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2560

0
747

คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2560 ในวันที่ 2 (17 สิงหาคม 2561) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินทราบ โดยมี ผู้ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์พิบูลย์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล กรรมการ คุณธนภัทร พิศเพ็ง เลขานุการ เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1207 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ซึ่งผลการประเมินในรอบปีนี้ คณะวิทยาการได้รับคแะนนการประเมินอยู่ในระดับดี

ภาพเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here