มหกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสุรินทร์โมเดล

0
260

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จัดงานมหกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสุรินทร์โมเดล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัด “มหกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสุรินทร์โมเดล” ในวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

สำหรับงาน “มหกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสุรินทร์โมเดล” โครงการบริการวิชาการ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการและด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามเส้นทางน้ำจังหวัดสุรินทร์” เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทางด้านการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่มีศักยภาพ เพื่อที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ด้วยการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ และให้ความสำคัญต่อชุมชนในระดับต้นๆ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม โดยมีการดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ใน 4 พื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่
– ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ
– ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ
– ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด
– และตำบลบ้านไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี

โดยว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า มีส่วนก่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสัมพันธ์อันดีของทุกภาคส่วน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ พาณิชจังหวัดสุรินทร์ พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการและด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามเส้นทางน้ำจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อทำให้คนในชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนซึ่งก็จะเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์อย่างบูรณาการแบบยั่งยืน

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวว่าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการและด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามเส้นทางน้ำ จังหวัดสุรินทร์ ได้เน้นที่ชุมชนท้องถิ่น และความต้องการที่จะพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดเป็นความร่วมมือกันจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และจัดทำ มหกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมทางน้ำ “สุรินทร์โมเดล” ขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นต่อไป
โดยในงานมหกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมทางน้ำ “สุรินทร์โมเดล” มีกิจกรรมมากมาย อาทิ
– กิจกรรมแข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
– กิจกรรมการแสดงวงดนตรีและนาฏศิลป์
– กิจกรรมแสดงสด ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เช่น รำกลองยาว จากชุมชนท่องเที่ยวเมืองลีงโมเดล การแสดงเรือมอันเร จากชุมชนควายน้ำ ตำบลกุดหวาย และการแสดงชุด รำมะม๊วด จากชุมชนตำบลไพรเขลา
– กิจกรรมการแสดงแบบผ้าไหม “ของดีบ้านฉัน” จากกลุ่มบทบาทสตรี และชุมชนผู้ผลิตผ้าไหม
– ชมนิทรรศการ “ของดีบ้านฉัน” รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชน
– และกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “การท่องเที่ยวนิเวศวัฒนธรรมสุรินทร์โมเดล: ยกระดับสู่ Thailand 4.0” /เสวนาหัวข้อ “สุรินทร์โมเดล: การท่องเที่ยวนิเวศวัฒนธรรม 4 ลุ่มน้ำ” และ เสวนาหัวข้อ“การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

ภายในงานยังมีการเชิญชวนให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม มีการสวมใส่ชุดผ้าพื้นเมือง ซึ่งเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมการแต่งกาย สะท้อนความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น และเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกอันทรงคุณค่า


ภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here