ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา

0
835
== ข ย า ย เ ว ล า รั บ ส มั ค ร ==
10 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564
รอบทั่วไป รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ที่ http://new.srru.ac.th
บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคกศ.บป.เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ
บทความถัดไปการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2564

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่