โครงการประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนวฯ ผ่านระบบออนไลน์

0
130
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรของคณะ ในโครงการประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้อง 31506 ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับทราบนโยบายการรับสมัคร และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here