กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

0
173
วันนี้ (10 พ.ย.64) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทราบหลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ และให้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกประสบการณ์ รวมถึงกำหนดการต่าง ๆ ของคณะฯ ที่นักศึกษาควรทราบ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาภาคปกติ จำนวน และนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศผ่านระบบ ZOOM

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here