ประชุมพิจารณาเกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2564

0
125

วันนี้ (10 พ.ย. 64) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพรรณ  พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 น. ณ ห้องประชุม 44303 วิทยาลัยการจัดการบันทายศรี คณะวิทยาการจัดการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here