อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

0
73
วันนี้(16 พ.ย.64) เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) สำหรับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ
โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยการนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ให้บุคลากรคณะวิทยาการจัดการสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ เพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยมี อาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณโกสินทร์ สนั่นนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศุนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร
ชมภาพเพิ่มเติมที่ : shorturl.asia/IiorQ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here