ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

0
1049

ปรัชญา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ มุ่งสู่การวิจัยและบริการท้องถิ่นสู่สากล

ปณิธาน เราจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทาง วิชาการ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ บูรณาการองค์ ความรู้ผ่านงานวิจัย สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และยกระดับการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

เป้าประสงค์

 1. ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน บัณฑิตแข่งขันได้ใน ตลาดแรงงาน
 2. คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการพัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
 3. มีเครือข่ายวิชาการและการท ากิจกรรมทางวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ
 4. มีกิจกรรมทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและ บุคลากรในคณะ
 5. มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บริหารงานอย่างโปร่งใส จัดการ งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาสู่การผลิตบัณฑิตให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับสากลได้
 2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพน ามาบูรณาการสู่การเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายงานวิจัย ระดับประเทศและนานาชาติ
 3. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในการบริการวิชาการ มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างศักยภาพ ความยั่งยืนแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น
 4. ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 5. ทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ส่งเสริมและเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันภายใต้พหุ วัฒนธรรม

อัตลักษณ์ บริหารจัดการเป็นเลิศ มีคุณธรรม นำความรู้ สู่สังคม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ

 1. ตรงต่อเวลา หมายถึง การเริ่มต้นทำงานการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนดไว้ใน แต่ละกิจกรรมของงาน
 2. มีความอดทน หมายถึง การรู้จักรอเวลาในช่วงที่เหมาะสม ด้วยความอุตสาหะ
 3. สู้งานและไม่เลือกงาน หมายถึง ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ เต็มใจและพยายามอย่างเต็ม ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จโดยไม่เลือกชนิดของงาน
 4. รู้ดีในวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ดีในศาสตร์ที่ตนเองเรียนอย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในวิชาชีพได้
 5. เชี่ยวชาญด้าน IT หมายถึง ความสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพได้
 6. มีคุณธรรม หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ยกย่องให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและรู้จักคุณค่า ของความเป็นคน
บทความก่อนหน้านี้โครงสร้างการบริหาร
บทความถัดไปสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่