คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ การบริการวิชาการ”

0
137
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ การบริการวิชาการ (Knowledge Management : Academic Services) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ” ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุดม หอมคำ เป็นวิทยากร
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งมีอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารนำมาพัฒนาให้เป็นระบบและจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) รวมทั้ง ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชากร และคู่มือในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งสามารถเผยแพร่และเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์และบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ชมภาพเพิ่มเติมที่ : https://shorturl.asia/k3j9c

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here