คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

0
130
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอแสดงความยินดี

กับ

คณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
จากการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565
จำนวน 3ท่าน ดังนี้
– อาจารย์พิมภัสสร ชูตระกูล
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– อาจารย์ ดร.ศรัญญา นาเหนือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– อาจารย์ ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
———–
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here