คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/65

0
73
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการ ครั้งที่ 1/2565
โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565, การออกบริการวิชาการในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย, การแจ้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2565 และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นต้น
โอกาสนี้ คณะร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” รวมทั้งสิ้น 16 ท่าน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here