แผนการเรียน

0
26

 แผนการเรียน

>>>> สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสารสื่อทางธุรกิจ
>>>> สาขาการบัญชี
>>>> สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
>>>> สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่
>>>> สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
>>>> สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน
>>>> สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
>>>> สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here