วันพุธ, กรกฎาคม 6, 2022

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ --------- อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม“การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในทศวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา : กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ...

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 3ท่าน ดังนี้ - อาจารย์ ดร.ลภัสรดา หอมคำ สาขาการบัญชี - อาจารย์พัชราภรณ์ เกลียวแก้ว สาขาการบัญชี - อาจารย์วิมลกานต์ นิธิศิริวริศกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ........... งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่โดยรอบและภายในอาคาร 44 (บันทายศรี)

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่โดยรอบและภายในอาคาร 44 (บันทายศรี) ทั้ง8 ชั้น --------- ในวันนี้ (2 มีนาคม 2565) โดยในช่วงเช้า คณาจารย์ บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ ร่วมกันเคลียร์พื้นที่บริเวณชั้นล่างและลานโดยรอบอาคาร ช่วงบ่าย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆในคณะ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารทั้ง 8 ชั้น กิจกรรมนี้...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ ** ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และ On-Site ดังนี้...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายบัญชี TAX JUNIOR นักบัญชีพันธุ์ใหม่

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายบัญชี TAX JUNIOR นักบัญชีพันธุ์ใหม่ เพื่อการเตรียมความพร้อมก้าวสู่นักบัญชีภาษีอากร” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบันทายศรี 4๔๔๓๐๗ ชั้น ๓ อาคาร ๔๔ โดยได้รับเกียรติจาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ “14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ”

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปี 2565 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานนาม...

ปฏิทินการสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 2565

แจ้งประเด็นเนื้อหาและปฏิทินการสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 2565

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2565 ) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยการนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ให้บุคลากรสายสนับสนุน...

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับบริจาคทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ / มหาวิทยาลัย สามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ บริจาคเป็นเงินสด ได้ที่ : คุณพรพรรณ์ วัดไธสง สำนักงานคณบดี (กรณีต้องการใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีด้วยตนเอง) Scan QR Code หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย...