วันพุธ, กรกฎาคม 6, 2022

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ ๔)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการฉบับที่ ๔ เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ. ศ. ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านละลม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

https://youtu.be/aWxBEsqCMYU เชิญชมวิดีทัศน์สาขาบริหารธุรกิจ ลงชุมชนร่วมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 😊😊 ขอขอบคุณชาวหมู่บ้านละลม อำเภอปราสาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ค่ะ ผลิตโดย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

https://youtu.be/QrMPXPJAips เชิญชมวิดีทัศน์สาขาบริหารธุรกิจ ลงชุมชนร่วมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ขอขอบคุณชาวหมู่บ้านโคกยาง อำเภอปราสาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ค่ะ :: ผลิตโดย :: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง รายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๔ เอกสารใบสมัคร แบบ-สค.1ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แบบ-สค.2-แบบเสนอชื่อบุคคล แบบ-สค.3-หนังสือยินยอม แบบ-สค.4-แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรณีส่งเอกสารการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ (e-mail) recruit_dean_fms@srru.ac.th ...

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา

== ข ย า ย เ ว ล า รั บ ส มั ค ร == 10 กุมภาพันธ์ - 8 เมษายน 2564 รอบทั่วไป รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://new.srru.ac.th

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคกศ.บป.เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศ  ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคกศ.บป. - หลักสูตร 4 ปี รหัส 61 - หลักสูตร 5 ปี รหัส 60  เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ExitExam) ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่...