วันอังคาร, พฤศจิกายน 30, 2021

โครงการประกวดออกแบบ “FMS MASCOT CONTEST”

เกณฑ์การตัดสินโครงการประกวดออกแบบ "FMS MASCOT CONTEST"            คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบมาสคอต ""FMS MASCOT CONTEST"" ภายใต้แนวคิด "We Are SAP!!" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร >>...

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัด กำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแหล่งการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการศึกษาและวิจัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศเพื่อรองรับการให้บริการและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู็บนเครือข่ายสารสนเทศทั่วโลกได้ สำหรับปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ซึ่งมีฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database) เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 12 ฐานข้อมูล เป็นระยะเวลา 12 เดือน   การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ...

พิธีฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมฝึกซ้อมบัณฑิต ในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559 ณ ห้องประชุมทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ ---------------------------- #งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559 #มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 15 มีนาคม 2561 https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNVdltQDEI26gCwrn~%3BYtXDjdNfCxxjjqiMZVp2hUup~%3BCiA8AXML1AqXS6uf4CEfRFjCSAmp8JVZC7Q4SaVeUlVzpfSFTcifCNGmVLfK8f~_RSwpdYidL8L6vtK~_gOcDbIEScsy~_0nk5jqx07wu4bYScq1S3uM4kaX0RNS8lV0c~_0lmgHsfWohN0LDYiiimNFBbXIDWSzsCxuUBBujQ9lU1Ru0ozPsdUD1McKX4jaqstKpU4aCWVNky296yCo~%3BjKPuthTEFxxuJ6R6rndV9RCyMCjsW5pA2Tg8XpwEJG1HrqJ16jvpQ4jEhD~_excBVIo3XMjDh1r3wjrOzCyHFLkgFJ~%3BSqtXaRZTdtbLhaS9HMMp1O3tGe7LboMKt6FHoYPbYLoRQekDgzi4Gjvrmnzl7KyX3AlSKPWrNHXOArdzMbZLWPfZ1FilGlRq2Mqm61HbyqfUZZWeJ0whjKS1JisjTHaSqwicrUWaA1O6SrkeljhKSkB2PerufpomACOAlHwpKN9vhCaOkrK43q3Ue3JiCuNAT00MHFx1TJAay0cr9RmU6L6~%3BvjiKuwZZbG9PPz9kI5S30Jf0vBSDQe9I60qXIYDD5vewxfTu7Tk06MAPJeBbiyS3IXE~_K59S~%3BA3UcRKvzOMA8O564K4XIwavUFhAWHIsHevBVRfDkTaeLXR~%3BePlncMeajmFf0lkL7unUS1kd511LMQBCABwcXBH4cXikFb~%3BY4ddo2ygbAolnaZDaOhb6AGxUcF8Mp6~%3BPA5DCCYLr8UjxA~_n7gXYrpd9Worea~%3BQtquJxi.bps.a.1091843187622660.1073742166.100003909676527&type=1&pnref=story

สถานที่รายงานตัวบัณฑิตและฐานฝึกซ้อมย่อย

สถานที่รายงานตัวบัณฑิตและฐานฝึกซ้อมย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดสถานที่รายงานตัวบัณฑิตและฐานฝึกซ้อมย่อยแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ‭2558-2559‬ ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ดังนี้ 👉 13 มีนาคม 2561 - 07.00-10.00 น. รายงานตัว - 10.00-17.00 น. ฝึกซ้อมย่อยตามคณะที่ตนเองสังกัด 👉 14 มีนาคม 2561 - 08.30-17.00 น. ฝึกซ้อมย่อยตามคณะที่ตนเองสังกัด **...

ประชุมวางแผนการดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาประจำปี 2558-2559

ผศ.ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบนโยบายและวางแผนการดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาประจำปี 2558-2559 ณ ห้องประชุม 1207 คณะวิทยาการจัดการ https://www.facebook.com/fms.srrusurin/posts/1083658045107841?pnref=story  

ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอ การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

📣 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ “สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ และอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง 📣 กลุ่มการนำเสนอผลงาน 📌-กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 📌-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 📣 กำหนดการรับสมัครและส่งผลงาน 📌-สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2561 📌-สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เพิ่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ...

SRRU OPEN HOUSE 2018

ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ SRRU OPEN HOUSE 2018 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-710047 กด 1 และ 044-041620

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559 โดยบัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://srru.ac.th/news/detail/398 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-710047 กด 1 และ 044-041620

การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 SICE ครั้งที่ 2

Sice ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (SICE : Surin International Cultural Exchange ) ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2561 เพื่อพัฒนาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้วิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ปีนี้มีนักแสดงกว่า 300 คน จาก 14 ประเทศ 16 ทีม...
- Advertisement -

Latest article

กิจกรรมพบปะสนทนากับคณบดีและคณะ(Meet the Dean And Team) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน

วันนี้ (30 พ.ย.64) เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคณะให้ก้าวไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร 44 ...

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 370/2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพ อาจารย์กำจัดภัย ดวงแขเพ็ญศิริกุล

วานนี้ (25 พ.ย. 64) เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพ อาจารย์กำจัดภัย ดวงแขเพ็ญศิริกุล บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ศาลาวรคุณพิพัฒน์ วัดสุจิตต์ธัมมาราม ต.นิคม...