ประกาศคณะวิทยาการจัดการ ฉบับที่ 0002 / 2565

มาตรการและการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ ฉบับที่ 0001 / 2565

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)