การแข่งขันกีฬาสีระหว่างคณะ #อินทนิลเกมส์_ครั้งที่_46

0
#ชนะเลิศผู้นำเชียร์ #ชนะเลิศแสตนเชียร์  #ชนะเลิศขบวน #คณะมนุษยศาสตร์ 💙 #คณะวิทยาการจัดการ ❤ #สีม่วง 💜 ...

วันราชภัฏ

0
คณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงาน "วันราชภัฏ" 14 กุมภาพันธ์ ครบรอบ 27 ปี วันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ...

โครงการทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่3 และต่อเนื่องถึงชั้นปีที่ 4

0
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่3 และต่อเนื่องถึงชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 211 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ในวันที่ 6...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และประเมินค่างาน เพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น

0
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์และประเมินค่างาน เพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๒" รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้ารับการรอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุม...

กีฬาสีระหว่างคณะ “อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ ๔๕”

0
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ ๔๕ “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ...

ลงพื้นที่สำรวจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ณ อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

0
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ชุมชนบ้านนาสนวน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันชาติไทย

0
ดร.สุรีย์ฉาย สุคันธรัต นำนักศึกษาในรายวิชาความงามของชีวิต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบริเวณคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในวันชาติไทย ...

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

0
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมงานพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในงานวันชาติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

0
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ร่มไม้ชายน้ำ รีสอร์ท ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ทบทวน และจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ครอบคลุมนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย...