ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา

>> ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา >> เอกสารดาวน์โหลด

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ --------------------------------- (วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบปกติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย สิงห์มาตย์ เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ คณะกรรมการตรวจประเมิน, อาจารย์ ดร.นุจรี...

รับตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2565

คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting และออนไซด์ ณ ห้องประชุม 44303 ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ...

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน.. --------------------------------- (วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 44 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย สิงห์มาตย์ เป็นประธานการตรวจประเมิน...

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(DBA.)

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(DBA.) .. --------------------------------- (วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA.) เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ คณะกรรมการตรวจประเมิน,...

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ------ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธานการตรวจประเมิน, อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า กรรมการตรวจประเมิน,...

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA.)

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA.) .. --------------------------------- (วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ คณะกรรมการตรวจประเมิน,...