สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

0
>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสารสื่อทางธุรกิจ

0
>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์)   ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://bizcom.srru.ac.th/

สาขาการบัญชี

0
>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี >> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี ต่อเนื่อง >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์)   ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

0
>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่

0
>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

0
>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน

0
>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม