วันพุธ, มิถุนายน 7, 2023

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 3ท่าน ดังนี้ - อาจารย์ ดร.ลภัสรดา หอมคำ สาขาการบัญชี - อาจารย์พัชราภรณ์ เกลียวแก้ว สาขาการบัญชี - อาจารย์วิมลกานต์ นิธิศิริวริศกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ...........

รับสมัครนักศึกษา

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ------------ ประกาศ เนื่องจากนักศึกษาที่แจ้งขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ศูนย์ภาษาจะดำเนินการจัดทดสอบวัดระดับดังกล่าว ให้แก่นักศึกษา โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : http://bit.ly/exitexam4 ----------------------------- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703 หรือ inbox facebook...

สมัครเรียนรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS@SRRU ----------- รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่าง วันที่ 19 ตุลาคม 2563- 17 มกราคม 2564 สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ได้ที่ http://new.srru.ac.th ---------- หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ - แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - แขนงวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ - แขนงวิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่ - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คุณสมบัติผู้สมัคร **จบการศึกษาระดับม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ----- สอบถามเพิ่มเติม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สะดวกช่องทางไหน ก็สามารถติดต่อได้เลย FB: https://www.facebook.com/fms.srrusurin 061-1354749(พี่แปร),062-8970678(พี่แมวน้อย)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. และ...

การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม Freshy Grils & Boys Night Party 2020 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563

การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม Freshy Grils & Boys Night Party 2020 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563 ...

ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 2563

( ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ) สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๓” เพื่อเป็นโอกาสอันดี ที่เหล่านักศึกษาทุกชั้นปี จะได้มีโอกาสแสดงความเคารพสักการะต่อครูอาจารย์อย่างใกล้ชิด และนอกจากนี้ ยังถือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยในด้านการแสดงความเคารพนพนอบ และแสดงความกตัญญู ต่อครูอาจารย์ กำหนดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น...

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี -------- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 จำนวน 1 ท่าน อาจารย์ ดร. ธราธร ภูพันเชือก อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี

สารจากคณบดี