วันพฤหัส, พฤษภาคม 19, 2022

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ------------ ประกาศ เนื่องจากนักศึกษาที่แจ้งขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ศูนย์ภาษาจะดำเนินการจัดทดสอบวัดระดับดังกล่าว ให้แก่นักศึกษา โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : http://bit.ly/exitexam4 ----------------------------- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703 หรือ inbox facebook...

สมัครเรียนรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS@SRRU ----------- รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่าง วันที่ 19 ตุลาคม 2563- 17 มกราคม 2564 สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ได้ที่ http://new.srru.ac.th ---------- หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ - แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - แขนงวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ - แขนงวิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่ - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คุณสมบัติผู้สมัคร **จบการศึกษาระดับม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ----- สอบถามเพิ่มเติม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สะดวกช่องทางไหน ก็สามารถติดต่อได้เลย FB: https://www.facebook.com/fms.srrusurin 061-1354749(พี่แปร),062-8970678(พี่แมวน้อย)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. และ...

การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม Freshy Grils & Boys Night Party 2020 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563

การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม Freshy Grils & Boys Night Party 2020 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563 ...

ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 2563

( ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ) สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๓” เพื่อเป็นโอกาสอันดี ที่เหล่านักศึกษาทุกชั้นปี จะได้มีโอกาสแสดงความเคารพสักการะต่อครูอาจารย์อย่างใกล้ชิด และนอกจากนี้ ยังถือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยในด้านการแสดงความเคารพนพนอบ และแสดงความกตัญญู ต่อครูอาจารย์ กำหนดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น...

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี -------- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 จำนวน 1 ท่าน อาจารย์ ดร. ธราธร ภูพันเชือก อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี

สารจากคณบดี

สมัครเรียนรอบโควตา (รอบที่ 3) ประจำ ปีการศึกษา 2563

รอบโควตา (รอบที่ 3) ประจำ ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563 สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ได้ที่ http://new.srru.ac.th ---------- หลักสูตรที่เปิดสอน 📝หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ✅สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ - แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - แขนงวิชาการจัดการชุมชน ✅สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ - แขนงวิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่ - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ✅สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ✅สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ✅สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 📝หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 📝หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ✅สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน 📝หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ✅สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คุณสมบัติผู้สมัคร **จบการศึกษาระดับม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ----- สอบถามเพิ่มเติม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สะดวกช่องทางไหน ก็สามารถติดต่อได้เลย FB: https://www.facebook.com/fms.srrusurin 📳061-1354749(พี่แปร),062-8970678(พี่แมวน้อย)

ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 44 วิทยาลัยการจัดการบันทายศรี เพื่อแจ้งปฏิทินงานประกันคุณภาพ, กำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 9 เดือน และพิจารณากำหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้การดำเนินงาน...
- Advertisement -

Latest article

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีตัวแทนจากคณะเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร, คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประธานหลักสูตร ตัวแทนสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำรายละเอียดการดำเนินโครงการและกำหนดระยะเวลาในการลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมเป็นลำดับต่อไป ...

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 จำนวน 3ท่าน ดังนี้ - อาจารย์พิมภัสสร ชูตระกูล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - อาจารย์ ดร.ศรัญญา นาเหนือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - อาจารย์ ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ----------- งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 พฤษภาคม 2565 สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : 24 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือก : 27 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์รับสมัคร http://new.srru.ac.th ค่าสมัคร...