วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบฟอร์มทั่วไป

ประกาศ/ระเบียบ
ข้อแนะนําในการรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์

การขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา

 • [สวพ-พ-1] รายงานขออนุมัติการจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีสอบราคา

 • [สวพ-พ-2]  รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีสอบราคา
 • [สวพ-พ-3]  รายงานขออนุมัติดำเนินการสอบราคาจ้าง (สิ่งก่อสร้าง)

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษ

 • [สวพ-พ-4(1)]   รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษ
 • [สวพ-พ-4(2)]   ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษ

แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย

 • [Download]  บันทึกขออนุมัติในหลักการโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 • [Download]  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
 • [Download]   หลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน (แบบ 4200)
 • [Download]   หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าราชการหรือลูกจ้าง (แบบ แบบ 4211)
 • [Download]   แบบส่งเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม สปส. 1 – 10 (ส่วนที่ 1)
 • [Download]   แบบส่งเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม สปส. 1 – 10 (ส่วนที่ 2)

ข้อกำหนดโครงการ (TOR)

 • [Download]   ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561
 • [Download]   ข้อกาหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561
 • [Download]   โจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการ หลักสูตร Next Gen Innovator

แบบฟอร์มด้านการเงิน

 • [สวพ.ง-2] แบบรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.(สวพ. ง-2)
 • [Download] หลักฐานการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวเงินอุดหนุนวิจัย มก.งบเงินโครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย

แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย 

 • [สวพ-ว-4(ช)]   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย (Program)
 • [สวพ-ว-4(ด)]   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย (Project)
 • [สวพ-ว-5(ช)]   รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย (Program)
 • [สวพ-ว-5(ด)]   รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย (Project)
 • [Download]   การเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน/งบรายได้) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบฟอร์มอื่นๆ

 • [Download]  แบบการติดตามผลรายงานความก้าวหน้าของโครงการ สำหรับนักวิจัยที่ปรึกษา (Mentor)
 • [Download]  แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • [Download]  ตัวอย่างหนังสือขอเปิดบัญชีโครงการวิจัย