วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดสร้างสรรค์

0
31
วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568
—————-
วันที่ 27 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมบันทายมาศ ชั้น 3 อาคาร44 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน และ กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ทั้งนี้ การวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ 2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานของสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และทิศทางการผลิตบัณฑิตของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งนำเสนอร่างที่ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะและกรรมการสภาวิชาการ ในลำดับต่อไป
บทความก่อนหน้านี้กิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษ พิชิต Exit-Exam
บทความถัดไปทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่