แผนการเรียน

 แผนการเรียน >>>> สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสารสื่อทางธุรกิจ >>>> สาขาการบัญชี >>>> สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ >>>> สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ >>>> สาขาวิชาบริหารธุรกิจ >>>> สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน >>>> สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม >>>> สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร