https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers Ankara Escort

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(DBA.)

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(DBA.) .. --------------------------------- (วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA.) เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ คณะกรรมการตรวจประเมิน,...

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน.. --------------------------------- (วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 44 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย สิงห์มาตย์ เป็นประธานการตรวจประเมิน...

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ --------------------------------- (วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบปกติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย สิงห์มาตย์ เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ คณะกรรมการตรวจประเมิน, อาจารย์ ดร.นุจรี...

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม --------------------------------- (วันที่ 30 มิถุนายน 2566) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา นาเหนือ คณะกรรมการตรวจประเมิน,...

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ------ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธานการตรวจประเมิน, อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า กรรมการตรวจประเมิน,...

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาบัญชี

(วันที่ 12 กรกฎาคม 2566) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาบัญชี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธานการตรวจประเมิน ผศ.ดร.นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ คณะกรรมการตรวจประเมิน, ผศ.ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ...

ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา

>> ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา >> เอกสารดาวน์โหลด