ฐานพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์

อบรมการใช้งานโปรแกรม-Microsoft-Excel-1 แบบฝึกฐานexcel

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA.)

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA.) .. --------------------------------- (วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ คณะกรรมการตรวจประเมิน,...

คู่มือวิธีการสร้าง QR code เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร

0
คู่มือวิธีการสร้าง QR code เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร https://anyflip.com/xdjmc/ifef/  

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ------ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธานการตรวจประเมิน, อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า กรรมการตรวจประเมิน,...

ปฏิทินเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2565

>> ปฏิทินเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แผนการเรียน

 แผนการเรียน >>>> สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสารสื่อทางธุรกิจ >>>> สาขาการบัญชี >>>> สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ >>>> สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ >>>> สาขาวิชาบริหารธุรกิจ >>>> สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน >>>> สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม >>>> สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร