สาขาการบัญชี

0
>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี >> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี ต่อเนื่อง >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์)   ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่

0
>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม

MBA/DBA

0
ใบสมัคร  >> อาจารย์ประจำหลักสูตร >> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์)

สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสารสื่อทางธุรกิจ

0
>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์)   ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://bizcom.srru.ac.th/

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

0
>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร

0
>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์)          

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน

0
>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม