วันพฤหัส, มีนาคม 30, 2023

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน

>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร

>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์)          

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่

>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม  

MBA/DBA

ใบสมัคร  >> อาจารย์ประจำหลักสูตร >> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์)