บริการวิชาการ ณ บ้านขยอง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

0
639

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ออกบริการวิชาการ “การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ชุมชนจังหวัดสุรินทร์
โดยดำเนินกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตร “การทำนาเกษตรอินทรีย์และปุ๋ย” ๒) หลักสูตร “การจัดการปศุสัตว์ : การดูแลโคและการฉีดวัคซีน” ๓) หลักสูตร “การทำตลาดออนไลน์” ให้แก่พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ณ บ้านขยอง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-521392

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here