สมัครเรียนรอบโควตา (รอบที่ 3) ประจำ ปีการศึกษา 2563

0
842

รอบโควตา (รอบที่ 3) ประจำ ปีการศึกษา 2563
ระหว่าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ได้ที่
http://new.srru.ac.th
———-
หลักสูตรที่เปิดสอน
📝หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
– แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
– แขนงวิชาการจัดการชุมชน
สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่
– แขนงวิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่
– แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

📝หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

📝หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน

📝หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

คุณสมบัติผู้สมัคร
**จบการศึกษาระดับม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
—–
สอบถามเพิ่มเติม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สะดวกช่องทางไหน ก็สามารถติดต่อได้เลย
FB: https://www.facebook.com/fms.srrusurin

📳061-1354749(พี่แปร),062-8970678(พี่แมวน้อย)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here