ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

0
366
🎉 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอแสดงความยินดี กับ
อาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
จากการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565
จำนวน 3ท่าน ดังนี้
– อาจารย์ ดร.ลภัสรดา หอมคำ
สาขาการบัญชี
– อาจารย์พัชราภรณ์ เกลียวแก้ว
สาขาการบัญชี
– อาจารย์วิมลกานต์ นิธิศิริวริศกุล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
………..

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here