E-Book : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (เสื่อกก)

0
E-Book : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการในโครงการ “Start up ผู้ประกอบการชุมชนบนฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน” กลุ่มวิสาหกิจเสื่อกก บ้านนาสนวน บ้านนาสนวนพัฒนา บ้านใหม่สระประมง ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ผลิตโดย : สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร https://heyzine.com/flip-book/52de2fde14.html

E-Book : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์บ้านบัวขุนจง)

0
E-Book : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการในโครงการ “Start up ผู้ประกอบการชุมชนบนฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน” กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์บ้านบัวขุนจง ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ผลิตโดย : สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร https://heyzine.com/flip-book/838f18a3fc.html

ผลการสอบสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 2565

ผลการสอบสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน Vanda Institute of Accounting แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

0
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ฉลอง  สุขทอง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน Vanda Institute of Accounting แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เข้าศึกษาดูงานและดำเนินกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกันเรื่องการจัดทำหลักสูตรร่วม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS และ TFRS for NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญทางธุรกิจในปัจจุบัน”

0
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น ๒ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง --------- ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS และ TFRS for NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญทางธุรกิจในปัจจุบัน” จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาสุรินทร์ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

0
วันที่ 9  พ.ย.65  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทราบหลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ และให้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกประสบการณ์ รวมถึงกำหนดการต่าง ๆ...

การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการ ครั้งที่ 2/2565

0
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565, การจัดสรรงบประมาณ-รายการครุภัณฑ์ประจำปี...

งานกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปี 2565 ณ วัดมะเมียง

0
วันนี้(3 พ.ย.65) เวลา 09.59 น. ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ม.รภ.สร. ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านมะเมียง ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง...

พิธีสมโภชน์องค์กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565

0
วันนี้ (2 พ.ย.65) เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีสมโภชน์องค์กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีกำหนดทอดถวาย ณ วัดบ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ วันที่3...

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ---------- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 : ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์" โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารคณะ /สำนัก และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ...