หน้าแรก สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ห้องสมุดทันสมัย

ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ห้องปฏิบัติการสาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

ห้องปฏิบัติการสาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

ตลาดนัดอาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา Start Up ตลาดนัดอาชีพ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 44 ในการส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการปฏิบัติทางด้านการประกอบธุรกิจให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกสาขาวิชาและผู้ประกอบการชุมชนอื่นๆ ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ การสร้างรายได้ระหว่างเรียน และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในวงกว้าง