ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (2 ธ.ค.64) เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารและยกระดับวารสารไปสู่ฐานสากล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัย พร้อมทั้ง กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ร่วมพิจารณาบทความที่ส่งมาเพื่อดำเนินการตอบรับและตีพิมพ์บทความ ลงในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์...

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดพิธี“ไหว้ครู-สู่ขวัญนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565

21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดพิธี“ไหว้ครู-สู่ขวัญนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565” ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้แสดงความเคารพสักการะต่อครูอาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ และนอกจากนี้ ยังถือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยในด้านการแสดงความเคารพนพนอบ และแสดงความกตัญญู ต่อครูอาจารย์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ...