https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers Ankara Escort

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้ (10 พ.ย.64) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทราบหลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ และให้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกประสบการณ์ รวมถึงกำหนดการต่าง ๆ...

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายบัญชี TAX JUNIOR นักบัญชีพันธุ์ใหม่

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายบัญชี TAX JUNIOR นักบัญชีพันธุ์ใหม่ เพื่อการเตรียมความพร้อมก้าวสู่นักบัญชีภาษีอากร” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบันทายศรี 4๔๔๓๐๗ ชั้น ๓ อาคาร ๔๔ โดยได้รับเกียรติจาก...