วันพุธ, กุมภาพันธ์ 1, 2023

ฐานพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์

อบรมการใช้งานโปรแกรม-Microsoft-Excel-1 แบบฝึกฐานexcel

คู่มือเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2565

คู่มือเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2565 

ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เพื่อประกอบการตัดสินใจ) แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-(ต่างจังหวัด) แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-(อำเภอเมืองสุรินทร์) แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-(ต่างอำเภอ)  

ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา

>> ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา >> เอกสารดาวน์โหลด

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

>> ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ >> >> ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฏิทินเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2565

>> ปฏิทินเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา >>> ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/65  >>> ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/65

แผนการเรียน

 แผนการเรียน >>>> สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสารสื่อทางธุรกิจ >>>> สาขาการบัญชี >>>> สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ >>>> สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ >>>> สาขาวิชาบริหารธุรกิจ >>>> สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน >>>> สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม >>>> สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร