ปฏิทินเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2565

>> ปฏิทินเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการ ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 3/2566 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2566 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2566 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 3/2565 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2565 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 3/2564 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา...

แผนการเรียน

 แผนการเรียน >>>> สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสารสื่อทางธุรกิจ >>>> สาขาการบัญชี >>>> สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ >>>> สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ >>>> สาขาวิชาบริหารธุรกิจ >>>> สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน >>>> สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม >>>> สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร