https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers Ankara Escort Cialis Cialis 20 Mg getbetbonus.com deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler getbetbonus.com istanbul bodrum evden eve nakliyat
Aküm yolda akü servisi ile hizmetinizdedir. akumyolda.com ile akü servisakumyolda.com akücüakumyolda.com akü yol yardımen yakın akücü akumyoldamaltepe akücü akumyolda Hesap araçları ile hesaplama yapmak artık şok kolay.hesaparaclariİngilizce dersleri için ingilizceturkce.gen.tr online hizmetinizdedir.ingilizceturkce.gen.tr ingilizce dersleri
It is pretty easy to translate to English now. TranslateDict As a voice translator, spanishenglish.net helps to translate from Spanish to English. SpanishEnglish.net It's a free translation website to translate in a wide variety of languages. FreeTranslations

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

คณะวิทยาการจัดการร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ------------ วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และ สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

https://youtu.be/QrMPXPJAips เชิญชมวิดีทัศน์สาขาบริหารธุรกิจ ลงชุมชนร่วมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ขอขอบคุณชาวหมู่บ้านโคกยาง อำเภอปราสาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ค่ะ :: ผลิตโดย :: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง รายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๔ เอกสารใบสมัคร แบบ-สค.1ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แบบ-สค.2-แบบเสนอชื่อบุคคล แบบ-สค.3-หนังสือยินยอม แบบ-สค.4-แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรณีส่งเอกสารการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ (e-mail) recruit_dean_fms@srru.ac.th ...

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ ฉบับที่ 0001 / 2565

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศในระดับคณะ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ  พัฒนฉัตรชัย  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานในการประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)  เพื่อหารือร่วมกัน ในการหาแนวทางการจัดทำ การเสนอโครงการเกี่ยวกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศในระดับคณะ พร้อมด้วยรองคณบดี  ประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตร  หัวหน้าสำนักงาน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือร่วมกัน ภายใต้ข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน Vanda Institute of Accounting แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ฉลอง  สุขทอง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน Vanda Institute of Accounting แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เข้าศึกษาดูงานและดำเนินกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกันเรื่องการจัดทำหลักสูตรร่วม...

ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (2 ธ.ค.64) เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารและยกระดับวารสารไปสู่ฐานสากล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัย พร้อมทั้ง กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ร่วมพิจารณาบทความที่ส่งมาเพื่อดำเนินการตอบรับและตีพิมพ์บทความ ลงในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านละลม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

https://youtu.be/aWxBEsqCMYU เชิญชมวิดีทัศน์สาขาบริหารธุรกิจ ลงชุมชนร่วมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 😊😊 ขอขอบคุณชาวหมู่บ้านละลม อำเภอปราสาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ค่ะ ผลิตโดย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์