วันพุธ, กรกฎาคม 6, 2022

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

กำลังปรับปรุงระบบ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา กำลังปรับปรุงระบบ

ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ มุ่งสู่การวิจัยและบริการท้องถิ่นสู่สากล ปณิธาน เราจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทาง วิชาการ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ วิสัยทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ บูรณาการองค์ ความรู้ผ่านงานวิจัย สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และยกระดับการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล เป้าประสงค์ ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน บัณฑิตแข่งขันได้ใน ตลาดแรงงาน คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการพัฒนา เผยแพร่...

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ

https://youtu.be/x0e0tTzdVU0

บุคลากร ฝ่ายวิชาการ

กำลังปรับปรุงระบบ