โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

0
537

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ร่มไม้ชายน้ำ รีสอร์ท ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ทบทวน และจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ครอบคลุมนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here