กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

0
81
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
———
อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม“การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในทศวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา : กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting
โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ นำความรู้ที่ได้รับการจากอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21

https://forms.gle/SUy3aUTfREaoNdWU9

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here