คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “Train the Trainer to Smart Startup ปั้นวิทยากรมืออาชีพมุ่งสู่การสร้าง Startup”

0
426

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์  ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Trian the Trainer to Smart Startup ปั้นวิทยากรมืออาชีพมุ่งสู่การสร้าง Startup” ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการจัดการบันทายศรี กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการ “เส้นทางผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่การพัฒนาอาชีพในยุคดิจิทัล” ภายใต้แผนงาน “ยกระดับและพัฒนา ผู้ประกอบการชุมชนบนฐานทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน” ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้นเพื่อ Trian ให้อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเป็น Trainer หรือพี่เลี้ยง ให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3โรงเรียนในกิจกรรมลำดับถัดไปของโครงการ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะในธุรกิจ Start up และสามารถเป็นผู้ฝึกอบรม พี่เลี้ยง หรือ Trainer ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here