โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS และ TFRS for NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญทางธุรกิจในปัจจุบัน”

0
475
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น ๒ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
———
ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS และ TFRS for NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญทางธุรกิจในปัจจุบัน” จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาสุรินทร์ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS และ TFRS for NPAEs ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญทางธุรกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมด้านทักษะการปฏิบัติงานด้านการบัญชีให้กับผู้สนใจเข้าสู่วิชาชีพบัญชี Ffp ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จริงระหว่างผู้เข้ารับการอบรมซึ่งกันและกัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์นักบัญชีอาวุโส บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการการศึกษาและติดตามความก้าวหน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นวิทยากร
บทความก่อนหน้านี้กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
บทความถัดไปหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน Vanda Institute of Accounting แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่